Adopcia na diaľku

Adopcia na diaľku

Projekt Slovenskej katolíckej Charity Adopcia na diaľku® sa uskutočňuje v siedmich krajinách: Kuba, India, Ukrajina, Uganda,  Honduras, Vietnam, Haiti.

Komu je pomoc určená

Projekt je určený pre vzdelávanie a rozvoj detí predškolského a školského veku ako aj vysokoškolských študentov.

Do projektu sú zapájané chudobné deti bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, zdravotný stav a rasu na základe stanovených kritérií (chudoba a vzdelávanie) v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí poznajú pomery a situáciu detí.

Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali možnosť dostať sa k vzdelávaniu, alebo boli nútené z rodinných dôvodov prerušiť svoje štúdiá. Pokračovanie v ich štúdiu je bez podpory vážne ohrozené, navštevujú nadstavbové odborné kurzy alebo absolvujú vyučenie v remeslách. U detí nezisťujeme ich vierovyznanie. Podporu od darcov poberajú deti počas trvania ich štúdia.

Náplň projektu v podmienkach našej školy

Podnet k realizácii projektu vznikol počas školského roka 2019/2020, kedy pri preberaní tém z oblasti základných ľudských práv a slobôd detí na občianskej náuke žiaci prejavili záujem a iniciatívu participovať na pomoci konkrétnemu dieťaťu vo vybranej krajine tretieho sveta. Pre prebiehajúce opatrenia z dôvodu nástupu Covidu sme realizáciu projektu odložili. 

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou budeme realizovať výchovnovzdelávacie aktivity v oblasti charitatívnej činnosti pomoci konkrétnemu jednému dieťaťu z krajín „tretieho sveta“.

Ciele projektu v podmienkach našej škole:

Hlavný výchovný cieľ:

Viesť žiakov k prosociálnemu správaniu a osobnej angažovanosti, aktivite a participácii v oblasti pomoci druhým a charitatívnej činnosti.

Vzdelávacie ciele projektu:

  1. Prostredníctvom realizácie projektu Adopcia na diaľku viesť žiakov ku praktickému pochopeniu problematiky chudoby vo svete (prienik s predmetmi: občianska náuka, geografia, dejepis, náboženská a etická výchova).
  2. Prostredníctvom realizácie projektu Adopcia na diaľku viesť žiakov k praktickým multidisciplinárnym vedomostiam o krajinách „tretieho sveta“ z oblasti geografie, dejepisu a občianskej náuky.
  3. Prostredníctvom korešpondencie s „adoptovaným“ dieťaťom rozvíjať schopnosť korešpondencie v anglickom jazyku.

Aktivity projektu:

  1. Vstupné besedy s pracovníkmi Charity o projekte Adopcia na diaľku (predstavenie cieľových krajín, formy pomoci, príbehy konkrétnych detí a pod.) – 6.12. 2022
  2. Hlasovanie žiakov školy (5.-9. ročník) o výbere cieľovej krajiny. – 17.1. – 24. 1. 2023
  3. „Adopcia“ konkrétneho dieťaťa z konkrétnej krajiny. – 24.1. 2023
  4. Celoročná finančná zbierka na realizáciu projektu.
  5. Realizácia listovej komunikácie s konkrétnym dieťaťom v anglickom jazyku.
  6. Sprievodné aktivity na hodinách rôznych predmetov (geografia, dejepis, anglický jazyk, náboženská a etická výchova, a pod.).
  7. Publicita – tvorba článkov o aktivitách projektu žiakmi zo žurnalistického krúžku Hugo (články do školského časopisu, Hlásnika a na internetovú stránku školy).