Informácie o zápise do 1. ročníka

Vážení rodičia, milí žiaci,

minister školstva 24.3. 2020 ohlásil tieto informácie, ktoré sa dotýkajú základných škôl:

–        školy sú zatvorené až do odvolania,
–        definitívne sa ruší Testovanie 9 pre tento školský rok,
–        predĺžil sa dátum na podanie prihlášok na stredné školy do 15. 5. 2020,
–        prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. 6. 2020,
–        zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15. do 30. 4. 2020 bez nutnosti osobnej účasti detí,
–        ministerstvo školstva predpokladá, že školský rok sa skončí v riadnom termíne.

Situácia sa neustále vyvíja a pokyny ministerstva školstva sa môžu ešte zmeniť. O forme riešenia zápisu a podávania prihlášok na stredné školy v našej škole budete včas informovaní.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého v náročnom období

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Milí žiaci a rodičia.

V prípade, že máte prístup na internet, sledujte Edupage. Učitelia budú žiakom zadávať podklady na domáce štúdium na základe pokynu Ministerstva školstva SR z 12.3. 2020. Zatiaľ podľa všeobecných pokynov sa neplánuje zrušiť alebo posunúť termín Testovanie 9 a preto vyzývame žiakov 9. ročníka k poctivej domácej príprave.
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl.
Taktiež oznamujeme, že prístup do areálu školy a multifunkčného ihriska je z rozhodnutia Obecného úradu v Strečne pre verejnosť zakázaný. Škola a všetky jej súčasti (ŠKD, CVČ) bude mať prerušené vyučovanie do 27. marca 2020 (vrátane).
Žiadame žiakov, aby zbytočne nenavštevovali svojich starších príbuzných, zbytočne sa nestretávali a bez vážnych dôvodov necestovali do Žiliny alebo iných miest a obcí s vysokým pohybom obyvateľstva.
Všetkých Vám prajeme pevné zdravie a pozitívne myšlienky.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna v termíne od 13.3.2020 do 16.3. 2020 z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s šírením koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Riaditeľ školy  udeľuje riaditeľské voľno v  ZŠ Slovenského národného povstania Strečno v termíne od 13.3. 2020 do 16.3. 2020 (piatok a pondelok) z dôvodu šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Toto riaditeľské voľno je udelené na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Toto opatrenie je preventívne a nadväzuje na obdobné plošné opatrenia v neďalekej Žiline a Martine. Počas riaditeľského voľna sú žiaci automaticky odhlásení z obeda. V súvislosti s prijatým opatrením Vás žiadame, aby sa dodržiavali všetky preventívne hygienické opatrenia. Apelujeme na obmedzenie spoločenských aktivít a stretávanie sa detí. Ďakujeme za zodpovedný prístup a porozumenie. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať cez Edupage a stránku školy. Dá sa predpokladať, že krízový štáb SR vydá plošné rozhodnutie ohľadne základných škôl.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Oznam o preventívnom prerušení činnosti CVČ pri ZŠ SNP Strečno
Vzhľadom na šírenie nákazy v SR spôsobenej koronavírusom a ochorením COVID-19 z preventívnych dôvodov sa prerušuje krúžková činnosť CVČ. Toto rozhodnutie bude v platnosti od 12.3. 2020 až do odvolania.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy

Vážení rodičia,

 Zverejňujeme podstatné časti z usmernení Ministerstva školstva SR  a usmernenia hlavného hygienika SR k šíreniu nákazy spôsobenej koronavírusom.

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u týchto osôb prejavia symptómy (zvýšená teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesti v hrdle), musia:

– zostať doma, nechodiť k lekárovi,

– kontaktovať svojho obvodného lekára, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho pokynmi.

Je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia:

– umývať si ruky pod tečúcou vodou aspoň 20 sekúnd, používať mydlo, prípadne dezinfekčné prostriedky vhodné pre styk s pokožkou na báze alkoholu,

– nedotýkať sa očí, úst, nosa neumytými rukami,

– pri kašľaní a kýchaní si zakrývať tvár papierovou vreckovkou, následne ju odhodiť do koša,

– vyvarovať sa kontaktu s osobami, ktoré preukazujú príznaky kašľa, bolesti hrdla, teploty.

Hlavný hygienik SR s účinnosťou od 10.3. 2020 vydal opatrenie, ktoré nariaďuje osobám, ktoré sa vrátili (od 10.3. 2020) z krajín: Taliansko, Čína, Južná Kórea, Irán, aby oznámili túto skutočnosť telefonicky svojmu lekárovi a aj keď nemajú príznaky ochorenia COVID-19 zostali aj s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti v izolácii v domácom prostredí 14 dní.

Zo strany školy boli prijaté nasledovné opatrenia:

– zverejnený oznam s preventívnymi informáciami o šírení nového ochorenia (1.3. 2020),

– poučenie žiakov o potrebe dodržiavať hygienické pravidlá (2. 3. 2020 a priebežne),

– zvýšenie miery dezinfekcie priestorov v rámci každodenného upratovania (od 2.3. 2020),

– rodičia žiakov, ktorých deti prejavujú známky akéhokoľvek infekčného ochorenia budú kontaktovaní a požiadaní o vyzdvihnutie detí zo školy.

Dôrazne žiadame, aby rodičia svoje deti neposielali s prejavmi chrípkového alebo iného nákazlivého ochorenia do školy.

V prípade potreby môžu rodičia kontaktovať:

Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina – 0905 342 812

novykoronavirus@uvzsr.sk

Ďakujeme za spoluprácu v zavádzaní preventívnych opatrení

Mgr. Matúš Čička

riaditeľ školy

DARUJTE 2 PERCENTÁ 🙂

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň