Základná škola SNP Strečno

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – asistent/ka učiteľa (100%)

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Kategória voľného pracovného miesta:        asistent učiteľa (100%),

Dátum predpokladaného nástupu:                 ihneď, podľa dohody

Doba trvania výkonu práce:                          doba určitá, do 31.8. 2024

Kvalifikačné predpoklady:                            v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z..

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis (europass),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

0901 703 891

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 23.9. 2023

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy