Voľné pracovné pozície

 


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský psychológ

V zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno 

Kategória voľného pracovného miesta:        školský psychológ,

Rozsah úväzku:                                              50%

Dátum predpokladaného nástupu:                 ihneď, podľa dohody

Doba trvania výkonu práce:                           doba určitá (do 31.8. 2022)

Kvalifikačné predpoklady:                podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (psychológia),
 • ukončený alebo prebiehajúci terapeutický výcvik je výhodou.

Požadované zručnosti, schopnosti:

 • kladný vzťah k deťom,
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy súvisiace so školským prostredím,
 • schopnosť asertívnej a na riešenie zameranej komunikácie,
 • schopnosť vytvárať priateľskú atmosféru,
 • schopnosť kreovať priateľské vzťahy založené na dôvere,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (europass),
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • doklady o ukončenom vzdelaní.

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť,
kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia.

Náplň práce školského psychológa (výber):

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a  vzdelávania  v  ZŠ a stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom základný, stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ, ZŠ,
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
 • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *