Testovanie žiakov 9 ročníka

Testovanie žiakov 9 ročníka

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Podľa § 155 odseku 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) „za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy“. Kontrolu objektivity Testovania  9 budú vykonávať zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie,  odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len OŠ OÚ). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ určia pedagogických zamestnancov , ktorí budú vykonávať externý dozor (učiteľ z inej školy). Títo pedagogickí zamestnanci môžu mať aprobáciu na testované predmety.

Na našej škole bude Testovanie 9 organizované nasledovne: koordinátorom Testovania 9 je Mgr. Roman Franek, administrátormi  Testovania 9 sú Mgr. Simona Polláková, Mgr. Matúš Čička a Mgr. Jana Miháliková. Testovania sa zúčastní 26 žiakov 9. ročníka. V stredu 5.4.2017 bude mať 5. až 8. ročník riaditeľské voľno, aby bol zabezpečený nerušený priebeh testovania. Spoločenská miestnosť bude slúžiť ako priestor pre žiakov, ktorý skončia testovanie skôr ako ostatní a na oddych medzi testovaním z jednotlivých predmetov.