Testovanie piatakov

Testovanie piatakov

V stredu 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 na približne 1 485 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským a školách s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci písali testy z matematiky v slovenskom jazyku a matematiky v maďarskom jazyku, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnilo viac ako 48 500 žiakov 5. ročníka ZŠ, vrátane 3 370 žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Testovanie sa uskutočnilo v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2016 elektronickou formou absolvovali vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.