Špeciálny pedagógPráca a náplň ŠP

Školský špeciálny pedagóg poskytuje servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/
 • žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/

Činnosť školského špeciálneho pedagóga
je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 • Práca so žiakmi- individuálne špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia , správania, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž.
 • Spolupráca s rodičmi- individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, tvorba individuálnych výchovno- vzdelávacích programov.
 • Spolupráca s učiteľmi – systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov , kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 • Spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.


 • V prípade nejakých otázok ma neváhajte kontaktovať na školský email zsstrecno@gmail.com

  Mgr. Jana Mihaliková
  Mgr. Jana Mihaliková
  Špeciálny pedagóg