Pravidlá na používanie šatníkových skriniek

Pravidlá na používanie šatňových skriniek

• čísla skriniek sú priradené jednotlivým žiakom triednym učiteľom, evidencia u triedneho učiteľa, na vrátnici a v aSc Agende,
• požičovné za kľúč od skrinky je 3 €, žiak stanovenú sumu zaplatí pri prevzatí kľúčika,
• na konci školského roku alebo pri prestupe na inú školu sa stanovená suma vracia žiakovi,
• požičovné 3 € žiak a poučenie o používaní skriniek potvrdí svojím podpisom,
• žiak odovzdá skrinku v takom stave, ako ju prijal,
• skrinky slúžia žiakovi na uskladňovanie osobných vecí – prezuvky /papuče/, úbor na TV, pracovné oblečenie na TECH, pomôcky, kabát príp. bundu,
• v skrinke sa neuskladňujú potraviny, učebnice, cenné veci
• v prípade uskladnenia cenností škola nezodpovedá za ich prípadnú stratu,
• žiak v šatni a v skrinke udržiava čistotu a poriadok,
• mokré oblečenie, obuv a dáždniky vkladať do skrinky až po vysušení
• kľúč od skrinky nosí žiak stále pri sebe, nepožičiava ho spolužiakom
• a nenecháva ho voľne položený v triede (v lavici),
• je zakázaná vzájomná výmena skrinky medzi žiakmi,
• skrinka musí byť vždy uzamknutá (aj prázdna),
• poškodenie skrinky, jej popísanie, olepenie, násilné otváranie, príp. pokus o otvorenie cudzej skrinky – je hrubým porušením školského poriadku.
• pri akomkoľvek poškodení, príp. zničení skrinky platí žiak finančnú náhradu v plnej výške, zároveň týmto porušuje školský poriadok
• stratu kľúča žiak oznámi triednemu učiteľovi, vyhotoví sa nový kľúč, ktorý žiak dostáva po opätovnom zaplatení sumy požičovného,
• pred jarnými a vianočnými prázdninami žiak skrinku vyprázdni
• ak žiak zabudne kľúč od skrinky, požiada o otvorenie p. vrátničku, otvorenie sa zaeviduje
• priebežne sa bude kontrolovať obsah skriniek, dodržiavanie pravidiel používania,
• skrinka bude otvorená aj v prípade mimoriadnej situácie (označenie skrinky policajným psom cvičeným na drogy a pod.)