Návrat žiakov 1.- 5. ročníka do školy – pokyny k záväznému prihlasovaniu

Vážení rodičia,

ZŠ SNP v Strečne na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovuje svoju činnosť pre 1. – 5. ročník a ŠKD („družina“) od 1. júna 2020.

Minulý týždeň sme prostredníctvom triednych učiteľov zisťovali predbežný záujem rodičov. Teraz, po nastavení pravidiel, Vás žiadame o prejavenie záväzného záujmu prostredníctvom aplikácie EduPage k týmto možnostiam: nastúpenie dieťaťa späť do školy, nastúpenie dieťaťa do ŠKD,  záujem o stravovanie. Prosíme vyplniť do stredy, 27.5. 2020, do 15:00.

 1. Vyučovanie v 1. – 4. ročníku bude prebiehať v pôvodných triedach podľa možností s triednym učiteľom. Triedy a ani ročníky sa nebudú spájať. Žiaci 5. ročníka budú mať v priebehu týždňa vyučovanie s viacerými učiteľmi vo svojej triede. Odborné učebne a telocvičňa sa z hygienických dôvodov nebudú využívať.
 2. Škola bude otvorená pre žiakov 1. – 5. ročníka v čase od 7:00 do 16:00. Poobede sa v škole budú zdržiavať len prihlásení žiaci v ŠKD. Ranná ŠKD nebude prebiehať z dôvodu hygienických opatrení (neodporúča sa spájanie skupín detí). Avšak triedni učitelia budú v svojich triedach od 7:00.
 3. Vstup do školy je z hygienických dôvodov povolený len pre žiakov, pracovníkov školy a školskej jedálne. Rodičia nesmú vstupovať do priestorov školy.
 4. Dôrazne žiadame rodičov, aby posielali do školy deti zdravé bez akýchkoľvek prejavov infekčných ochorení. V prípade sezónnej alergie dieťaťa rodič o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič informuje bezodkladne triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Ak sa zmení zdravotný stav dieťaťa počas pobytu v škole (zvýšená teplota, respiračné ťažkosti a pod.), rodič bude kontaktovaný a musí si dieťa urýchlene vyzdvihnúť zo školy. Dovtedy bude dieťa umiestnené v izolačnej miestnosti.
 5. Pri príchode jednotlivých žiakov pred budovu školy (7:00-7:25) je nevyhnutné dodržiavať 2 metrový rozstup s výnimkou súrodencov. Organizáciu vstupu do budovy zabezpečí pedagogický dozor.
 6. Vstup dieťaťa do školy bude možný len na základe vyhlásenia rodiča (1.6. 2020), v ktorom bude potvrdený aktuálny zdravotný stav dieťaťa a zdravotná situácia v rodine, v ktorej dieťa žije (bezinfekčnosť v zmysle nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva). Takisto je potrebné postupovať v prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania tri dni po sebe (mimo víkendu) a chystá sa opätovne nastúpiť do školy.
 7. Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa je k dispozícii na stránke školy a bude preposlané aj cez aplikáciu EduPage. Pokiaľ nemá rodič možnosť vytlačiť tlačivo, vyzdvihne si ho vo vestibule školy v piatok v čase od 10:00 do 13:00.
 8. Vstup dieťaťa do školy bude možný len s 2 podpísanými rúškami (jedno náhradné) a 1 balíkom hygienických vreckoviek. Po vstupe bude dieťaťu bezkontaktne zmeraná telesná teplota. Následne si dieťa dezinfikuje ruky, prezuje sa v šatni a odoberie sa do svojej triedy. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, počas vyučovania vo svojej triede rúško mať nemusí.
 9. Hygiena v škole bude zabezpečená nasledovne:
 • dezinfekcia rúk a bezkontaktné meranie telesnej teploty pri vstupe do školy,
 • na toaletách sú zabezpečené tekuté mydlá, teplá voda a papierové utierky,
 • v triedach sú zabezpečené antibakteriálne tekuté mydlá a papierové utierky,
 • pri vstupe do jedálne je k dispozícii bezkontaktný dávkovač dezinfekcie.
 1. Vyučovanie bude prebiehať v 1.-4. ročníku po vyučovacích hodinách a v 5. ročníku blokovo. Triedni učitelia pripravia obsahovú náplň vyučovania s dôrazom na psychohygienu. Odporúčame, aby žiaci prichádzali do školy v športovom (pohodlnom) odeve a obuvi. V rámci vyučovania v závislosti od počasia budú aktivity prebiehať aj vonku – v areáli školy. Je vhodné, aby si dieťa prinieslo označený podsedák pre možnosť sadnúť si vonku na trávu. Deti si do školy postupne podľa rozvrhu prinesú potrebné učebnice, pracovné zošity a pomôcky, ktoré zostanú celý mesiac v triede. Učenie na doma a domáce úlohy nebudú zadávané pre deti zúčastnené na vyučovaní. Žiakom, ktorí zostanú doma a budú sa vzdelávať dištančnou formou, budú zadávané pokyny na základe možností konkrétneho učiteľa. Nie je možné očakávať, že sa bude učiteľ po návrate zo školy môcť plnohodnotne venovať deťom, ktoré zostali doma.
 2. Rozvrh obnoveného vyučovania

1.-4. roč.:

Po-Pia: SJL, MAT, ČIT, PRI/VLA/PRV

 1. roč.:

7:30-9:30              10:00-11:30

Po: SJL                       BIO

Ut: MAT                    ANJ

St: SJL                        DEJ

Št: MAT                     ANJ

Pia: SJL                      GEO

 1. Deti, ktoré sa nebudú stravovať v školskej jedálni a nejdú do ŠKD, hneď po vyučovaní odchádzajú z budovy školy, t.j. 11:30 hod. Žiaci sa budú stravovať podľa harmonogramu.

11:30-11:50 obed pre 4. a 5. ročník (11:50 – odchod domov)

11:50-12:10 obed pre 2. a 3. ročník (12:10 – odchod domov, prípadne do ŠKD)

12:10-12:45 obed pre 1. ročník (12:45 – odchod domov, prípadne do ŠKD)

 1. ŠKD bude v prevádzke od 12:10 do 16:00 hod v zmenenom režime – každá skupina (resp. trieda) bude mať samostatného vychovávateľa. Triedy a ani skupiny počas obnovenia vyučovania zatiaľ nie je možné spájať. Vzhľadom na zákaz vstupu rodičov do budovy školy si budú môcť rodičia prevziať deti o 16:00 pred školou. Tie deti, ktoré budú mať súhlas podpísaný rodičom o odchode bez sprievodu člena rodiny, môžu opustiť ŠKD v presne určenom čase (viď tlačivo odchod žiaka z ŠKD). Poplatok za ŠKD – mesiac jún je potrebné vyplatiť do 5. 6. 2020.