Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania s platnosťou od 7.4. 2020

 1. V čase prerušeného vyučovania prebieha dištančné vzdelávanie, počas ktorého sa neklasifikuje od 7.4. 2020.
 2. Žiaci budú priebežne hodnotení:
 3. Písomne vypracované zadania sú hodnotené podľa výberu vyučujúceho:
 • počtom bodov
 • percentami
 • slovným hodnotením

Hodnotenie počtom bodov alebo percentami musí byť skombinované aj so slovným hodnotením.

 1. Ústna odpoveď (videohovor) je hodnotená slovne.
 2. Projekty sú hodnotené slovne s komentárom.
 3. Záverečné hodnotenie stupňom absolvoval/neabsolvoval bude v nasledovných predmetoch – 9. ročníka: hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, telesná a športová výchova, informatická výchova, pracovné vyučovanie a technika.
 4. Záverečné hodnotenie žiakov všetkých ostatných predmetov v 1. – 9. ročníku bude slovné (veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky). Záverečné hodnotenie bude zahŕňať hodnotenie a aj klasifikáciu počas celého 2. polroku.
 5. Ak žiak zo subjektívnych dôvodov neplnil požiadavky dištančného vzdelávania a pred prerušením vyučovania dosahoval neuspokojivé výsledky, pedagogická rada dá podnet a riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy