Chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane?Milí rodičia a priatelia Základnej školy SNP Strečno,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% Vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípade, že ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete podporiť našu školu a napomôcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie našich žiakov.

Bližšie informácie o postupe darovania 2% z dane nájdete na našej internetovej stránke (www.zsstrecno.sk, 0901 703 891).

Získané prostriedky použijeme na:

 • nákup a modernizáciu informačno-komunikačných technológií určených na vyučovací proces, napr. interaktívne tabule,
 • nákup nevyhnutných učebných pomôcok,
 • opravu tried, revitalizácia triedneho nábytku,
 • finančnú spoluúčasť školy v projektoch vypisovaných MŠ SR, poprípade inými inštitúciami.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej školy a našich žiakov.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno
Ako postupovať pri poukázaní 2 %

ZAMESTNANEC, daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

 1. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte „Potvrdenie o zaplatení dane r. 2019“.
 2. Vypíšte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % 2019“
 3. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

 1. Tieto tlačivá nám doneste najneskôr do 30. 4. 2020. V prípade, že Vyhlásenie zanesiete sami, doručte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu. Táto kópia slúži na identifikáciu darcu, pretože cez Nadáciu Spoločne pre región získavajú príspevky aj iné subjekty.

* minimálna poukázaná suma je 3 .

FYZICKÁ OSOBA, daňové priznanie si podáva sama:

 1. Vypíšte si daňové priznanie pre fyzické osoby – príjmy len zo závislej činnosti: typ A,  fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B.
 2. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

 1. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na príslušnom Daňovom úrade v stanovenej lehote. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu nám doneste (stačia časti s identifikačnými údajmi o Vás a Nadácii), aby sme Nadácii vedeli zdokumentovať, že Vami poukázaná daň je určená nám.

* minimálna poukázaná suma je 3 .PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypíšte si daňové priznanie pre právnické osoby – príjmy len zo závislej činnosti: typ A,  fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B.
 2. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2020 (do 31.3. 2020):

 1. nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane (treba vyznačiť v daňovom priznaní).
 2. darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane (treba vyznačiť v daňovom priznaní).
 3. Vyplnené dňové priznanie odovzdajte na príslušnom Daňovom úrade v stanovenej lehote. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu nám doneste (stačia časti s identifikačnými údajmi o Vás a Nadácii), aby sme Nadácii vedeli zdokumentovať, že Vami poukázaná daň je určená nám.

* minimálna poukázaná suma je 8 .

DOBROVOĽNÍCI

Ak ste v roku 2019 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3%.
Dobrovoľník môže venovať 3 % z dane akejkoľvek organizácií, nie len tej, ktorej pomáhal.

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami,

do 30. 4. 2020 – je potrebné zaslať vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad.