Zápis do 1. ročníka


Vážení rodičia,
zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 17.4. 2019 v čase od 14:00- 16:00 v budove školy.
Každý rodič (zákonný zástupca) s trvalým pobytom na území SR má povinnosť prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. 2019 šiesty rok života, do prvej triedy ZŠ. Je preto dôležité sa v stanovenom termíne dostaviť k riadnemu zápisu na vybranú základnú školu. Od povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť.
Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti.
Mgr. Matúš Čička


Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.  Žiadosť o prijatie do zákadnej školy musí byť podpísaná oboma rodičmi.