Zápis do 1. ročníka


Vážení rodičia budúcich prvákov.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v ZŠ Slovenského národného povstania v Strečne uskutoční v termíne od 15. do 30.4. 2020 elektronickou formou. Formulár žiadosti bude prístupný na stránke školy.

ŽIADOSŤ

V prípade rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu a IKT, bude zápis prebiehať po telefonickom dohovore (pani zástupkyňa Mgr. Jana Pratáková, 0905180545) bez prítomností detí, v presne dohodnutom čase a pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení  v termíne od 20. do 21.4. 2020.

Overovanie údajov v žiadosti poslanej online bude prebiehať v termíne do dvoch týždňov od opätovného otvorenia školy (presný termín a čas bude dohodnutý telefonicky po znovuotvorení školy).

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (je možné predbežne odklad uviesť v online forme), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na budúcich prváčikov.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy