Školské dokumentyInovovaný ŠKVP

Vyhodnocovacia správa

Školský poriadok

Pracovný poriadok

Výchovný program

Plán práce školy

Plán vnútornej kontroly

Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania