POKYNY K NÁSTUPU DO ŠKOLY

Vážení rodičia, milí žiaci, pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné pokyny k nástupu do školy a organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

STREDA, 2.9.2020 

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach nasledovne:

Žiaci prichádzajú do školy v čase od 8:00 do 8:15 hod.

  • pred budovou školy dodržiavajú rozostupy,
  • odovzdajú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK,
  • po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) sa presúvajú rovno do svojich kmeňových tried, (prváci – 1. poschodie vpravo vedľa riaditeľne, piataci – 2. poschodie vpravo), neprezúvajú sa do prezúvok,
  • vstupujú do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, žiaci 1. – 4. ročníka si rúško môžu zložiť vo svojej triede, v spoločných priestoroch ich však opäť musia mať (chodba, wc, presun do jedálne) – ako to platilo v júni; žiaci 5. – 9. ročníka majú prekrytie rúškom vo všetkých vnútorných priestoroch až do odvolania tohto nariadenia.

ŽIACI 1. ROČNÍKA:

  • môžu byť sprevádzaní do triedy v tento deň dospelou osobou, ktorá musí dodržiavať hygienické opatrenia a rovnako mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom,
  • vzhľadom na výnimočnú prítomnosť rodičov počas tohto dňa v triede odporúčame zvážiť ponechanie rúšok prvákom – je to na zvážení rodičov, nie je to povinné.

Žiaci si vypočujú príhovor riaditeľa školy prostredníctvom školského rozhlasu, oboznámia sa s organizáciou vyučovania na najbližšie dni, budú poučení o potrebe dodržiavať hygienické opatrenia.

Žiaci nahlásia triednemu učiteľovi, či budú navštevovať ŠKD a či sa budú stravovať v školskej jedálni (mladším žiakom môže zákonný zástupca zapísať záujem na lístok J) Žiakom, ktorí budú navštevovať ŠKD a jedáleň, budú rozdané prihlášky.

POZOR! Žiaci, ktorí budú v ŠKD od nasledujúceho dňa, musia byť prihlásení na obed!

Žiaci budú končiť vyučovanie v tento deň o 9:30 hod.

Obed v školskej jedálni  a činnosť ŠKD bude zabezpečená až od 3.9.2020.

Dôležité odkazy

Čo je potrebné zabezpečiť pred návratom do školy

Zdravotný dotazník potrebný pri nástupe do ZŠ

Organizácia vyučovania 3.9.2020

Ak Vaše dieťa bude chýbať viac ako 3 dni, pred nástupom do školy je potrebné vyplniť toto vyhlásenie

Vyhlásenie po 3 dňoch