ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

ŠTVRTOK,  3.9.2020

Čas príchodu do školy:

 • žiaci 1. stupňa od 7:00 do 7:15 hod.
 • žiaci stupňa od 7:15 do 7:30 hod.

Vo štvrtok budú žiaci vo svojich triedach s prideleným triednym učiteľom:

 • odovzdávať triednym učiteľom vyplnené prihlášky do ŠKD a školskej jedálne
 • dostávať učebnice a školské pomôcky podľa záujmu zisťovaného na konci školského roka,
 • oboznamovať sa so školským poriadkom a zmenami v organizácii vyučovania,
 • zostavovať triednu samosprávu, rozdeľovať povinnosti a kompetencie,
 • plánovať triedne aktivity, triedne projekty,
 • analyzovať pozitíva a negatíva dištančného vzdelávania, ktoré prebiehalo v 3. štvrťroku predchádzajúceho školského roka,
 • kontrolovať a obnovovať kontá žiakov do rôznych vzdelávacích prostredí, elektronickej žiackej knižky a podobne,
 • pomáhať začleňovať nových žiakov do triednych kolektívov.

Vyučovanie bude pre všetkých žiakov začínať o 7:30 hod. a končiť podľa nasledovného harmonogramu:

 • – 1. ročník o 10:05 hod. (3. – 4.septembra 2020, od 7.9.2020 podľa rozvrhu)
 • – 2 – 4. ročník o 11:30 hod.
 • – 5 – 9. ročník o 12:00 hod.

Školský klub detí bude fungovať od 3.9.2020 – od ukončenia vyučovania do 16:00 hod. pre prihlásené deti. V prevádzke bude aj školská jedáleň pre deti prihlásené na stravu. Žiaci budú odchádzať z ŠKD v sprievode vychovávateľky pred budovu školy podľa výberu rodiča – o 14:00, o 15:00 alebo o 16:00 hod.  Rodič vyznačí v prihláške čas i spôsob odchodu (s rodičom, so starým rodičom, so súrodencom, sám a pod.).

V čase od 4. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý je zverejnený prostredníctvom aplikácie edupage s úpravami, ktoré zabezpečia menší pohyb žiakov v rámci budovy, obmedzia premiešavanie rôznych skupín a podobne. Úpravy budú minimálne a nedotknú sa obsahu vyučovacieho procesu.

Od 16. 9. 2020 by malo vyučovanie prebiehať v štandardnom režime (pokiaľ nedôjde k zhoršeniu situácie). Pri akejkoľvek zmene v režime budete včas informovaní. Doporučujeme denne kontrolovať obsah školskej stránky a správy v aplikácii edupage. Je možné, že nové informácie budú pribúdať aj v neskorých popoludňajších hodinách ako reakcia na aktuálne zmenenú situáciu.

Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený – s výnimkou rodičov ako sprievodu prváka v deň otvorenia školského roka. Počas prvých dvoch týždňov vyučovania sme posilnili personál, ktorý bude nápomocný Vašim deťom pri zvládaní orientácie v novom priestore a obslužných činnostiach. Pani učiteľky, vychovávateľky a asistentky učiteľa Vašim deťom pomôžu, radi zodpovedia na všetky ich otázky a ubezpečia ich, že sa pre nich vrátite. Vaše deti sú samostatnejšie, ako si to možno o nich myslíte. Nebojte sa, zvládnu to…

Ďakujeme za pochopenie.

Ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na triednych učiteľov alebo vedenie školy. Prosím, preštudujte si materiály vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu k nástupu do školy na stránke www.minedu.sk (tu nájdete aj dokumenty potrebné predložiť v deň nástupu do školy).

Dôležité odkazy

Pokyny k nástupu do školy

Zdravotný dotazník potrebný pri nástupe do ZŠ

Čo je potrebné zabezpečiť pred návratom do školy

Ak Vaše dieťa bude chýbať viac ako 3 dni, pred nástupom do školy je potrebné vyplniť toto vyhlásenie

Vyhlásenie po 3 dňoch