ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

V súlade s dokumentom Manuál opatrení pre základné školy a školské zariadenia sú zákonní zástupcovia povinní dodržiavať pred nástupom do školy a počas školskej dochádzky svojho dieťaťa nasledovné pokyny.

Zákonný zástupca:

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR,
  • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška označené svojím menom (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
  • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 – pokyny budú aktualizované podľa potreby prostredníctvom školskej webstránky a aplikácie edupage,
  • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy vyplnený a podpísaný dokument Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka – stiahnuť a vytlačiť si ho môžete zo stránky školy alebo z pokynov v elektronickej žiackej knižke v edupage. Vytlačené tlačivá budú od pondelku, 31.8.2020, k dispozícií pri vchode do budovy školy.
  • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia Vyhlásenie zákonného zástupcu (od štvrtku, 3.9.2020 – vytlačené tlačivá budú aj pred budovou školy)
  • v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto okolností je dieťa zo školy vylúčené.

Ranný filter

Ak dieťa neprejde ranným filtrom (meranie teploty ani po opakovanom pokuse s odstupom 5 minút neklesne pod 37,2 °C), putuje dieťa okamžite do izolačnej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove našej školy, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Zároveň je o situácii upovedomené vedenie školy a zákonný zástupca dieťaťa, ktorý si v čo najkratšom čase prevezme dieťa do domácej starostlivosti, telefonicky kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Podobný postup sa použije aj v prípade, že sa v priebehu dňa objavia u dieťaťa príznaky – zhoršenie dýchania, zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

Dôležité odkazy

Pokyny k nástupu do školy

Zdravotný dotazník potrebný pri nástupe do ZŠ

Organizácia vyučovania 3.9.2020

Ak Vaše dieťa bude chýbať viac ako 3 dni, pred nástupom do školy je potrebné vyplniť toto vyhlásenie

Vyhlásenie po 3 dňoch