Centrum voľného času

pri ZŠ SNP StrečnoVitajte v CVČ

Ponúka žiakom záujmové útvary, čím vytvára podmienky pre aktívne naplnenie voľného času žiakov, pomáha formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu a tvorivosti. Plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia.


Potulky Anglickom

Mgr. Miroslava Moravčíková


Naša škola – školský parlament

Mgr. Miroslava Moravčíková


Futbalový ml. žiaci

Ing. Benedig Róbert


Futbalový st. žiaci

Vojtech Oberta


Futbalový prípravka

Beháň Peter


Hajovček

Erik Marcin, Ľubica Kučerová,


Turistický krúžok

Peter Oberta


Hra na gitaru

Mgr. Roman Franek