Chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane?Milí rodičia a priatelia Základnej školy SNP Strečno,

 aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% Vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípade, že ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete podporiť našu školu a napomôcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie Vašich detí.

2% zo zaplatenej dane získavame prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región, čo nám šetrí veľké množstvo administratívnej práce. Nadácia Spoločne pre región poukázané financie nám vždy v plnej výške posiela na náš sponzorský účet. Nadácia pri odovzdávaní „poukazov“ losuje spomedzi zúčastnených organizácií. Vylosovaný subjekt sponzorsky podporí ďalšími financiami. Bližšie informácie o postupe darovania 2% z dane nájdete na našej internetovej stránke.

Prehľad získaných prostriedkov z 2% z dane za uplynulé tri roky a ich využitie:

V októbri 2016 nám boli poukázané financie z 2% v hodnote: 1.349,32 € .

Peniaze sme využili na:

 • nákup nových lavíc (október 2016),
 • oprava 1. tried: oprava stien, vymaľovanie, plávajúca podlaha (júl – august 2017),
 • učebné pomôcky a potreby (október 2017),
 • hračky do ŠKD (december 2017).

V októbri 2017 nám boli poukázané financie z 2% v hodnote: 9.658,17 €.

Peniaze sme využili na:

 • nákup nových lavíc a stoličiek (august 2018),
 • nákup a modernizáciu IKT určených na vyučovací proces, napr.: interaktívne tabule, tablety, digitálny vizualizér, notebook, mikroskop Bresser s kamerou, multifunkčné kopírovacie zariadenie, (august – október 2018),
 • vybavenie odborných učební (FYZ, BIO-CHE): permanentné preparáty na biológiu, záťažové regály na pomôcky, nástenný držiak na veľkoplošnú obrazovku, atď.
 • oprava 2 tried – plávajúca podlaha (júl – august 2018).

V októbri 2018 nám boli poukázané financie z 2% v hodnote: 7.428,29 €.

Peniaze plánujeme použiť najmä na:

 • nákup a modernizáciu IKT určených na vyučovací proces, napr. interaktívne tabule (termín: jar – leto 2019),
 • nákup nevyhnutných učebných pomôcok (termín: priebežne),
 • oprava tried, revitalizácia triedneho nábytku (termín: leto 2019),
 • finančná spoluúčasť školy v projektoch vypisovaných MŠ SR, poprípade inými inštitúciami.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej školy a Vašich detí.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno
Ako postupovať pri poukázaní 2 %

ZAMESTNANEC, daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

 1. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte „Potvrdenie o zaplatení dane r. 2018“.
 2. Vypíšte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % 2018“
 3. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

 1. Tieto tlačivá nám doneste najneskôr do 30. 4. 2019. V prípade, že Vyhlásenie zanesiete sami, doručte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu. Táto kópia slúži na identifikáciu darcu, pretože cez Nadáciu Spoločne pre región získavajú príspevky aj iné subjekty.

* minimálna poukázaná suma je 3 .

FYZICKÁ OSOBA, daňové priznanie si podáva sama:

 1. Vypíšte si daňové priznanie pre fyzické osoby – príjmy len zo závislej činnosti: typ A,  fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B.
 2. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

 1. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na príslušnom Daňovom úrade v stanovenej lehote. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu nám doneste (stačia časti s identifikačnými údajmi o Vás a Nadácii), aby sme Nadácii vedeli zdokumentovať, že Vami poukázaná daň je určená nám.

* minimálna poukázaná suma je 3 .PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypíšte si daňové priznanie pre právnické osoby – príjmy len zo závislej činnosti: typ A,  fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B.
 2. Vo vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (do 31.3. 2019):

 1. nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane (treba vyznačiť v daňovom priznaní).
 2. darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane (treba vyznačiť v daňovom priznaní).
 3. Vyplnené dňové priznanie odovzdajte na príslušnom Daňovom úrade v stanovenej lehote. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu nám doneste (stačia časti s identifikačnými údajmi o Vás a Nadácii), aby sme Nadácii vedeli zdokumentovať, že Vami poukázaná daň je určená nám.

* minimálna poukázaná suma je 8 .

DOBROVOĽNÍCI

Ak ste v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3%.
Dobrovoľník môže venovať 3 % z dane akejkoľvek organizácií, nie len tej, ktorej pomáhal.

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami,

do 30. 4. 2019 – je potrebné zaslať vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad.